SHOW YOURSELF – POLSKIE PRODUKTY BUDOWLANE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ – III EDYCJA

Firma obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0004/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 32 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:
– wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
– wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
– wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
– rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
– inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
– 10 misji gospodarczych, w tym do RPA, Włoch, Chin, Niemiec, USA, Francji oraz Kanady;
– 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu;
– 29 międzynarodowych wydarzeń targowych;
– usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem.

Wśród destynacji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych można wskazać m.in:

1.Europa: Niemcy, UK, Holandia, Polska, Białoruś, Czechy, Belgia, Francja, Włochy;
2.Azja: Rosja, Chiny, Azerbejdżan Indie, Singapur;
3.Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4.Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5.Australia i Oceania: Australia;
6.Ameryka Północna: USA, Kanada, RPA.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Wartość projektu: 9 984 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 261 640,00 zł

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami lub sprawdź FAQ